ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຫລັກສູດ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫ້ອງຮຽນ E-Learning   ສະຖານທີ່   ອື່ນໆ...    
 
ຂ່າວສານ ອື່ນໆ...
 
ວັນທີ
ເນື້ອໃນ
   
 
   

ໜ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຫລັກສູດ ການເຄື່ອນໄຫວ ຮຽນອອນລາຍ ອື່ນໆ...

ວິທະຍາໄລບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານໄອທີ, ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ສ ປປລາວ.
ໂທ: +856 20 55616051; +856 23 431 581; Email: services@bct-edu.info; www.bct-edu.info